MTÜ Sooru Arendus

MTÜ Sooru Arendus on mittetulundusühing ja oma tegevuses lähtub MTÜ seadusest, põhikirjast ning üldkoosoleku (liikmete) ja juhatuse vastu võetud otsustest. MTÜ tööd juhib üldkoosolekul valitud juhatus. MTÜ Sooru Arenduse prioriteetideks on Sooru rahvamaja haldamine, laste- ja noorte vabaaja arendava tegevuse organiseerimine ning Sooru piirkonna arendamine. Suurt rõhku on pandud sportlikele tegevustele ja väga edukas on olnud spordiklubi ”Beavers” tegevus, kelle eestvedamisel on vabariigi tipptasemele jõudnud mitmeid sportlasi.

Missioon

Sooru külaelu jätkusuutlik arendamine läbi omaalgatuslike tegevuste.

Põhikirjalised eesmärgid
  • Piirkonna kultuurilis–sportliku tegevuse arendamine;
  • Piirkonna olmeprobleemide lahendamine ja infrastruktuuri arendamine;
  • Sooru Rahvamaja haldamine ja arendamine;
  • Koostöös noortega nende vaba aja tegevuse organiseerimine ja arendamine;
  • Piirkonna arengukava koostamine ja täiustamine – valla turismi ja puhkekohana.
Loomine

Seoses Tõlliste valla kultuurireformiga aastatel 2000-2001 otsustas vallavalitsus vähendada valla halduses olevaid kultuuriobjekte, neljast rahvamajast otsustati alles jätta üks Tõlliste valla keskne rahvamaja. Sulgeda otsustati ka Sooru rahvamaja. Et üht kunagist Valgamaa parimat maakultuurimaja hävingust päästa, moodustasid aktiivsed soorulased 2001. aastal mittetulundusühingu Sooru Arendus (Keskpalu 2008). Üheskoos kinnitati Tõlliste vallale, et saadakse hakkama Sooru rahvamaja haldamisega, juhul kui vald toetaks nn „karbikulude“ ja maja perenaise tasuga ning tegevusteks ja investeeringuteks hakatakse edaspidi projekte kirjutama. Alates 07.03.2001 Tõlliste vallaga sõlmitud lepingu alusel haldab MTÜ Sooru Arendus Sooru rahvamaja.

Rahastamine

Valga valla eelkäija, Tõlliste vald, rahastas Sooru rahvamaja nn. karbikulusid. Teisi tegevusi ja mitmesuguseid investeeringuid on teostatud vastavalt erinevatest programmidest saadud finantstoetustele. Piirkonna sündmusi on läbi aegade rahastanud Tõlliste vald, Kohaliku Omaalgatuse Programm, Valga Maavalitsus, Eesti Kultuurkapital, Avatud Eesti Fond, Hollandi Fondid, OÜ Metsavana, OÜ Marvella Majad.

Viimastel aastatel enne omavalitsuste ühendamist lõpetas Tõlliste vald MTÜ tegevustoetuse maksmise ja see on muutnud seltsi tegevused väga piiratuks. Kõik toimub vaid projektipõhiselt. Arengukavast lähtuvalt otsustatakse, milliseid tegevusi külaelu arendamiseks võiks Soorus teha ning sellest tulenevalt esitatakse erinevatesse fondidesse projektitaotlusi.Valga valla koosseisus soovitakse taas taotleda tegevustoetust, et teostatud investeeringuid paremini rakendada.

MTÜ Sooru Arendus
juhatuse esimees: Piia Ardel
Telefon: 526 7954
E-post: soorumty@hot.ee ja piiaardel5@gmail.com