MTÜ Sooru Arendus

On mittetulundusühing, seega oma tegevuses lähtub MTÜ seadusest, põhikirjast ning üldkoosoleku (liikmete) ja juhatuse vastu võetud otsustest. MTÜ tööd juhib iga-aastasel üldkoosolekul valitud juhatus. 2009 a. juhatuse koosseis: juhatuse esimees Piia Ardel, juhatuse liikmed Piret Granovskaja, Ivita Ersto, Anne Alamets.
MTÜ Sooru Arenduse prioriteetideks on Sooru rahvamaja haldamine, laste- ja noorte vabaaja arendava tegevuse organiseerimine ning Sooru piirkonna arendamine.

Missioon

Sooru külaelu jätkusuutlik arendamine läbi omaalgatuslike tegevuste.

Põhikirjalised eesmärgid
  • Piirkonna kultuurilis–sportliku tegevuse arendamine;
  • Piirkonna olmeprobleemide lahendamine ja infrastruktuuri arendamine;
  • Sooru Rahvamaja haldamine ja arendamine;
  • Koostöös noortega nende vaba aja tegevuse organiseerimine ja arendamine;
  • Piirkonna arengukava koostamine ja täiustamine – valla turismi ja puhkekohana.
Loomine

Seoses Tõlliste valla kultuurireformiga aastatel 2000-2001 otsustas vallavalitsus vähendada valla halduses olevaid kultuuriobjekte, neljast rahvamajast otsustati alles jätta üks Tõlliste valla keskne rahvamaja. Sulgeda otsustati ka Sooru rahvamaja. Et üht kunagist Valgamaa parimat maakultuurimaja hävingust päästa, moodustasid aktiivsed soorulased 2001. aastal mittetulundusühingu Sooru Arendus (Keskpalu 2008). Üheskoos kinnitati Tõlliste vallale, et saadakse hakkama Sooru rahvamaja haldamisega, juhul kui vald toetaks nn „karbikulude“ ja maja perenaise tasuga ning tegevusteks ja investeeringuteks hakatakse edaspidi projekte kirjutama. Alates 07.03.2001 Tõlliste vallaga sõlmitud lepingu alusel haldabki MTÜ Sooru Arendus Sooru rahvamaja.

Rahastamine

Tõlliste vald rahastab Sooru rahvamaja haldamist, ülejäänud tegevusi ja mitmesuguseid investeeringuid teostatakse vastavalt erinevatest programmidest saadud finantstoetustele. Piirkonna sündmusi on läbi aegade rahastanud Tõlliste vald, Kohaliku Omaalgatuse Programm, Valga Maavalitsus, Eesti Kultuurkapital, Avatud Eesti Fond, Hollandi Fondid, OÜ Metsavana, OÜ Marvella Majad. Eelarve koostatakse igal aastal vastavalt Tõlliste valla eelarves planeeritud Sooru rahvamaja haldusrahadele, selle põhjal planeeritakse Sooru Arenduse aastased kulud. Arengukavast lähtuvalt otsustatakse, milliseid tegevusi külaelu arendamiseks võiks Soorus teha ning sellest tulenevalt esitatakse erinevatesse fondidesse projektitaotlusi.